Zasady i procedura recenzowania

 
Zasady i procedura recenzji naukowej monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższe Szkoły Zawodowej w Płocku
I. Zasady recenzji
1. Wszystkie wydawane przez Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową podlegają procedurze recenzyjnej opisanej w niniejszym dokumencie.
2. Monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową wydawane przez Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku recenzowane są minimum przez jednego recenzenta, którym jest samodzielny pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Recenzent monografii naukowej lub monografii pod redakcją powinien posiadać kompetencje do oceny publikacji w danej dyscyplinie naukowej oraz reputację rzetelnego recenzenta.
4. Recenzent ma obowiązek dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem (dokumentacją) i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość.
5. Przygotowana przez recenzenta recenzja powinna być logicznie spójna i utrzymana w tonie rzeczowym, nie może być zdawkowa, a jej konkluzje powinny być jasne i jednoznaczne.
6. Recenzent zawiera z PWSZ w Płocku stosowną umowę, która określa wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzji.
7. Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku może nie przyjąć wykonanej recenzji, jeżeli nie będzie ona odpowiadać umowie oraz stosownym przepisom prawa.
8. Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku gwarantuje kandydatowi na recenzenta swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu dzieła do recenzji.
9. Recenzent zobowiązany jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie nie przyjąć dzieła do recenzji.
10. Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku gwarantuje niezależność opinii recenzentów.
11. Za niedopuszczalne uznaje się sondowanie opinii recenzenta lub wywieranie na niego nacisków, zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta.
12. Recenzent nie może podejmować się roli recenzenta w warunkach występowania konfliktu interesów lub zachodzenia okoliczności sprawiających, że o taki konflikt interesów strony postępowania mogą być podejrzewane.
13. Recenzowania podjąć się może wyłącznie osoba, której nie łączą z autorem recenzowanego dzieła ani z podmiotem zamawiającym recenzję stosunki mogące wpłynąć na rzetelność i obiektywność recenzji oraz jej publiczną wiarygodność (np. bliskie powiązania zawodowe lub, bliskie więzi personalne).
14. W ramach procedury recenzyjnej realizowana jest zasada poufności.
15. W przypadku spornych opinii dwóch recenzentów powoływany zostaje dodatkowy recenzent.

II. Procedura recenzyjna
1. Na procedurę recenzyjną obowiązującą w Wydawnictwie Naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku składają się następujące po sobie etapy:
a) Procedura recenzyjna rozpoczyna się po dostarczeniu do Wydawnictwa pełnego materiału stanowiącego zawartość monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową.
b) Złożenie przez autora/autorów oświadczenia o oryginalności pracy oraz przeniesienie na wydawcę wyłącznego prawa wydania i rozpowszechniania monografii w formie drukowanej oraz w formie publikacji elektronicznej. W przypadku współautorstwa autor określa procentowy udział w przygotowaniu pracy poszczególnych autorów.
c) Weryfikacja przez Wydawnictwo kompletności zgłoszonego materiału.
d) Ustalenie, w porozumieniu z autorem/redaktorem, przez Wydawnictwo kandydatów a następnie wybór recenzenta/recenzentów.
e) Zawarcie stosownej umowy z osobą recenzenta określającej wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzenji, zapewniający wiarygodność ich konkluzji.
f) Wykonanie przez recenzenta stosownej recenzji i przekazanie jej do Wydawnictwa (Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia monografii do publikacji bądź jej odrzucenia).
g) W przypadku pozytywnej/pozytywnych recenzji Wprowadzenie przez autorów/redaktorów ewentualnych sugerowanych przez recenzenta/recenzentów poprawek.
h) Po wprowadzeniu modyfikacji w proponowanej monografii dostarczenie przez autora do Wydawnictwa finalnej wersji publikacji.
i) Akceptacja przez autora wersji publikacji „do druku” oraz okładki.
j) Druk monografii