Nowości

 
Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym
Praca zbiorowa pod redakcją naukową Agnieszki Rumianowskiej, Arkadiusza Fordońskiego, Daniela Urbańskiego

Postrzeganie fenomenu, jakim jest bezpieczeństwo w naukach o bezpieczeństwie, opiera się zazwyczaj na uzupełnianiu się co najmniej trzech perspektyw. Pierwsza wskazuje na zakres treści obejmujących pojęcie bezpieczeństwa i w wąskim znaczeniu oznacza brak zagrożeń, a w szerokim wskazuje na możliwości rozwoju jednostki, grupy społecznej, społeczeństwa czy państwa. Druga ujmuje bezpieczeństwo zarówno statycznie, jak i dynamicznie – pojawiają się w związku z tym terminy: „bezpieczeństwo jako stan” i „bezpieczeństwo jako proces”. To drugie wyrażenie wydaje się, mimo istotnych racji dla takiego spojrzenia na ten problem z punktu widzenia metodologii, niefortunne językowo – bardziej uzasadnione jest po prostu mówienie o zmienności bezpieczeństwa i jego tworzeniu. Trzecia perspektywa każe dostrzegać istotną rolę nie tylko jego obiektywnego wymiaru, ale także komponentu subiektywnego, a zatem sposobu postrzegania bezpieczeństwa. W niniejszej pracy postaraliśmy się uwzględnić te perspektywy, biorąc pod uwagę jeden z rodzajów bezpieczeństwa, a mianowicie bezpieczeństwo społeczne. [ze wstępu]


Usługi rachunkowe, a szara strefa w Polsce
Mariola Szewczyk-Jarocka, Monika Maria Szymańska

„W książce poruszono nader istotny i stale aktualny temat dotyczący funkcjonowania w Polsce szarej strefy. Sposób potraktowania tego problemu ma w tym przypadku dosyć nowatorski charakter, został on bowiem omówiony poprzez pryzmat działalności rynku usług księgowych. Z dużym uznaniem należy zatem odnieść się do tej interesującej, udanej próby określenia zasad służących ocenie jakości usług rachunkowych, w powiązaniu z analizą gospodarki nieformalnej, która zdaje się być stałym wręcz elementem towarzyszącym tego rodzaju usługom. Wysoko należy ocenić fakt wykorzystania w opracowaniu wyników własnych badań przeprowadzonych przez Autorki, na podstawie działalności konkretnej firmy rachunkowej”. [Prof. J. Grzywacz – fragment recenzji] „W pracy podjęty został bardzo interesujący problem jakim jest świadczenie usług rachunkowych. (...) Niniejsza monografia będzie bardzo cenna na rynku wydawniczym. (...) Na koniec chciałbym jak zawsze odpowiedzieć na postawione następujące pytania: 1) Czy problem został sformułowany w sposób dojrzały – tak 2) Czy jest to nowy problem w piśmiennictwie naukowym – tak”. (...) [Prof. J. Sikorski – fragment recenzji]


Classical and Modern Test Theory in Developing and Validating Language Tests
Przemysław Krakowian

„Whatever exists at all exists in some amount. To know it thoroughly involves knowing its quantity as well as its quality”. – Edward Thorndike (Whipple & Ashbaugh, 1918, p. 16) The words above were spoken at the time when psychometrics as a field of human inquiry that concerns itself with the theory and technique of psychological measurement was taking its first steps, and had yet to capture the imagination of researchers. However, those were the days when humankind was trying to establish a foothold in the hard sciences for describing phenomena somewhat less tangible than before, such as measurement of both skills and knowledge, human abilities and attitudes, personality traits, and, what is of particular interest to this book, educational achievement. [fragment książki]