Informacje dla autorów

 
Szanowni Państwo,

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku serdecznie zaprasza do współpracy autorów monografii naukowych oraz monografii pod redakcją.
Zasady współpracy opisane zostały poniżej.
W ramach współpracy zapewniamy atrakcyjny koszt przygotowania i druku publikacji naukowej oraz jej dystrybucji.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Sekretarzem Redakcji Panią Anetą Kamińską-Krysztofiak.


Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
Plac Dąbrowskiego 2, pok. nr 3
09-402 Płock
tel. 24 366 54 00 wew. 210
wydawnictwo@pwszplock.pl


Zasady współpracy autora z Wydawnictwem Naukowym PWSZ w Płocku

1. W ramach pierwszego kontaktu z Wydawnictwem Autor zobowiązany jest do
a. Przygotowania informacji na temat publikacji zawierającej przewidywaną ilość arkuszy, format książki, ew. ilustracje wewnątrz książki itp.)
2. Po zaakceptowaniu warunków współpracy Autor dostarcza do Wydawnictwa ostateczną wersję pracy zawierającą:
 • stronę tytułową
 • spis treści
 • wstęp/przedmowę
 • tekst główny z przypisami
 • aneksy (ewentualnie)
 • bibliografię
 • wykazy skrótów i oznaczeń (ewentualnie)
 • słowniki terminów (ewentualnie)
 • wykazy ilustracji, tabel, itp.
 • streszczenie / słowa kluczowe
 • notatkę o autorze / autorach
3. Po dostarczeniu do Wydawnictwa materiału rozpoczyna się procedura recenzyjna opisana w dokumencie „Zasady i procedura recenzji naukowej monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższe Szkoły Zawodowej w Płocku”.
4. Po otrzymaniu przez Wydawnictwo recenzji autor otrzymuje do wglądu treść recenzji i dokonuje ewentualne poprawki.
5. Po wprowadzeniu modyfikacji w proponowanej monografii autor dostarcza do Wydawnictwa finalną wersję publikacji oraz oświadczenia o prawach autorskich.
6. Po zaakceptowaniu przez autora wersji publikacji „do druku” oraz okładki Wydawnictwo rozpoczyna druk publikacji.

Wytyczne techniczne:
 • papier formatu A4
 • plik tekstowy w formacie *doc (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora)
 • czcionka 12 punktów Times New Roman
 • w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
 • interlinia 1,5 wiersza
 • lewy margines 2,5 cm, pozostałe ok. 2,5 cm
 • druk jednostronny
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja)
 • ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowychwklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
 • fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu
 • wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
 • opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu